גישור בגרמניה

 

Übersetzung durch den Sprachendienst des Bundesministeriums der Justiz.
תרגום שסופק על ידי שירות השפה של משרד המשפטים הפדרלי.
© 2013 juris GmbH, Saarbrücken
חוק גישור (MediationsG)
חוק הגישור מיום 21 ביולי 2012 (פז”ד 1577)
מחלקה 1
הגדרות
) 1 (הגישור הינו תהליך סודי ומובנה שבו הצדדים חותרים, על
על בסיס התנדבותי אוטונומי, כדי להגיע לפתרון ידידותי של הסכסוך שלהם עם
סיוע של מתווך אחד או יותר.
(2) מגשר הוא אדם עצמאי וחסר פניות ללא כל סמכות לקבלת החלטות
המנחה את הצדדים באמצעות הגישור.
סעיף 2
תהליך; המשימות של המתווך
(1) המתווך ייבחר על ידי הצדדים.
(2) המגשר יספק את דעתו כי הצדדים הבינו את העקרונות הבסיסיים של
את תהליך הגישור ואת האופן שבו הוא מתנהל, וכי הם משתתפים בו
גישור מרצון.
(3) חובותיו של המגשר יהיו שוות ביחס לכל הצדדים. הוא יקדם
תקשורת בין הצדדים ותבטיח כי הצדדים ישולבו בה
הליך הגישור באופן הולם והוגן. הוא יכול לנהל דיונים נפרדים
כאשר הצדדים כפופים להסכמתם על ידי כל הצדדים.
(4) רק בהסכמת כל הצדדים יכולים צדדים שלישיים להיות מעורבים בגישור.
) 5 (הצדדים יכולים לסיים את הגישור בכל עת. המתווך יכול לסיים את
גישור, במיוחד כאשר הוא סבור כי תקשורת אוטונומית או
לא צפויה הצגה בין הצדדים.
) 6 (במקרה בו יושג הסדר בין הצדדים, יעשה המתווך מאמצים
לוודא שהם מסיימים את ההסכם במודעות לנסיבות הבסיס
כי הם מבינים את התוכן של ההסכם. יודיע על כך לצדדים המשתתפים
בתיווך מבלי להיעזר בעצה מקצועית של האפשרות שיש
הסכם שנבחן על ידי יועצים חיצוניים במידת הצורך. בכפוף להסכמת הצדדים,
הסדר ניתן להגיע בצורה של הסכם סופי.
סעיף 3
חובות גילוי; מגבלות על תרגול
(1) המגשר ימסור את כל הנסיבות לצדדים העלולים לעכב את שלו
עצמאות או חוסר משוא פנים. אם יתקיימו נסיבות כאלה, יורשה הוא לפעול כ
המתווך רק אם הצדדים יסכימו לכך במפורש.
(2) מי שפעל באותו עניין של אחד הצדדים לפני הגישור
לא יורשה לפעול כמתווך. גם המתווך לא יורשה לפעול
אותו עניין עבור כל אחד מהצדדים במהלך או לאחר גישור.
(3) לא יורשה אדם לפעול כמתווך אם אדם אחר שהוא חלק מן
אותו קואופרטיב מקצועי או הסדר שיתוף משרדי פעל עבור אחד הצדדים
באותו עניין לפני הגישור. גם אדם זה לא יורשה לפעול
בין הצדדים, בין אם במהלך הגישור או אחריו.
(4) ההגבלות שבסעיף 3 לא יחולו במקרים פרטניים שבהם
הצדדים, לאחר שקיבלו מידע מקיף, נתנו את הסכמתם, ו
שם אין הדבר מנוגד לשיקולים הנוגעים למשפט הצדק.
(5) המתווך יהיה חייב למסור לצדדים מידע על מקצועו
רקע, הכשרתו וניסיונו בתחום התיווך אם יבקשו זאת.

דף 2 מתוך 3

סעיף 4
חובת סודיות
המתווך והמעורבים בניהול הליך הגישור יהיו כפופים
לחובת סודיות, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק. חובה זו תתייחס לכל
מידע אשר נודע להם במהלך ביצוע פעילותם.
על אף הוראות משפטיות אחרות בדבר חובת הסודיות, חובה זו לא תהיה
החל היכן
1.
גילוי התוכן של ההסכם שהושג בתהליך הגישור
הכרחי על מנת ליישם או לאכוף את ההסכם,
2.
הגילוי הכרחי שיקולים מכריעים של מדיניות ציבורית (תקנה
הציבור), בפרט כאשר נדרש כדי למנוע סיכון הנשקף לרווחתו של הילד או אל
למנוע פגיעה חמורה בשלמותו הגופנית או הנפשית של אדם, או
3.
עובדות מודאגות כי הם ידועים או שאינם מספיק
משמעותי כדי להצדיק טיפול סודי.
המתווך יודיע לצדדים על מידת חובתו לסודיות.
סעיף 5
הכשרה ראשונית נוספת של המתווך; מגשר מוסמך
(1) המגשר עצמו יהיה אחראי להבטיח, מכוח ראשוני מתאים
אימון והכשרה נוספת, הוא בעל הידע התיאורטי והמעשי
ניסיון שיאפשר לו להנחות את הצדדים באמצעות גישור בצורה מוסמכת.
הכשרה ראשונית מתאימה תביא את הפרטים הבאים:
1.
ידע על יסודות הגישור, כמו גם על התהליך
תנאי מסגרת לכך,
2.
משא ומתן ותקשורת,
3.
יכולת סכסוך,
4.
ידע על החוק המסדיר את הגישור ואת תפקידו של החוק
גישור ו
5.
כולל תרגילים מעשיים, משחק תפקידים ופיקוח.
(2) רשאי אדם לכנות עצמו מתווך מוסמך אם הוא השלים ראשוני
הכשרה כמתווך בהגשמת הדרישות של המכשיר הסטטוטורי בהתאם
סעיף 6.
) 3 (מתווכים מוסמכים יעברו הכשרה נוספת בהתאם לדרישות
המכשיר הסטטוטורי לפי סעיף 6.
סעיף 6
אישור להנפיק מכשירים סטטוטוריים
משרד המשפטים הפדראלי יוסמך לחוקק על פי מכשיר סטטוטורי
ללא אישור של Bundesrat הוראות ספציפיות יותר על האימון הראשוני
מתווכים מוסמכים ועל הכשרה נוספת למתווכים מוסמכים, כמו גם על הסטנדרטים
החלים על מוסדות הכשרה ראשונית ועוד. המכשיר הסטטוטורי על פי
המשפט הראשון יכול להגדיר את הדברים הבאים:
1.
הוראות ספציפיות יותר על התוכן של הכשרה ראשונית, במסגרת
אשר יסודות ההכשרה הראשונית המנויים בסעיף 5 (1), משפט שני,
יש להקנות, ועל הניסיון המעשי הנדרש;
2.
הוראות ספציפיות יותר על תכני ההכשרה הנוספת;
3.
שעות לימוד מינימליות להכשרה ראשונית ולאחרונה;
4.
מרווחים שבהם יש לעבור הכשרה נוספת;
5.
דרישות סגל ההוראה פרוסים במוסדות הכשרה ראשונית ועוד;
6.
הוראות הקובעות זאת, ומציינות כיצד, הכשרה ראשונית נוספת
המוסד יאשר השתתפות בתוכנית הכשרה ראשונית ובהמשך;
7.
כללים על השלמת הכשרה ראשונית;
8.
הוראות מעבר לאנשים שכבר עבדו כמגשרים לפני כן
לכניסתו לתוקף של חוק זה.
סעיף 7
מחקרים אקדמיים; – תמיכה כספית בגישור
(1) הפדרציה והלנדרים יכולים להסכים על הסכמי מחקר אקדמי
על מנת לברר את ההשפעה של תמיכה כספית של תוכניות גישור עבור Länder .
) 2 (ניתן להעניק תמיכה במסגרת פרויקטי מחקר ביישום
אדם המבקש תיקון משפטי אם, בשל הנסיבות האישיות והכלכליות של אותו אדם,
את עלויות הגישור לא יכול, או יכול רק באופן חלקי, להיות משולם, או יכול להיות משולם רק ב
תשלומים על ידי אותו אדם, ואת המרדף המכוון של תביעה משפטית או הגנה משפטית לא
נראה מזויף. בית המשפט שיש לו סמכות שיפוטית על ההליכים יחליט על
וזאת בכפוף לכך שבית משפט זה מתנהל פרויקט מחקר.
ההחלטה תהיה בלתי מעורערת. הפרטים יהיו כפופים להסכמים
שהגיע בין הממשלה הפדרלית לבין האנדרטה לפי סעיף קטן (1).
(3) הממשלה הפדרלית, לאחר השלמת הפרויקטים למחקר אקדמי,
ליידע את הבונדסטאג הגרמני של הניסיון שנאסף והממצאים הגיעו.
סעיף 8
הַעֲרָכָה
(1) הממשלה הפדראלית תדווח לבונדשטאג הגרמני ב -26 ביוני 2017 על
ההשפעה של חוק זה ופיתוח של גישור בגרמניה, ועל המצב של
הכשרה ראשונית נוספת עבור מתווכים, גם לוקח בחשבון את סעיפי הפתיחה של
לאנדר תחת החוק המסדיר עלויות. בדו “ח זה יבחן ו יעריך
בין אם מטעמי אבטחת איכות ובין הגנת הצרכן
נדרשים צעדים בתחום ההכשרה הראשונית וההגברתית של המתווכים.
(2) ככל שהדבר מצביע על הצורך באמצעי החקיקה מן הדו”ח,
הממשלה הפדרלית תציע אמצעים כאלה.
סעיף 9
הוראת מעבר
(1) גישור בענין אזרחי, המוצע בבית משפט לפני 26 ביולי 2012 ונערך
בעת דיון בבית משפט על ידי שופט ללא סמכות קבלת החלטות בעניין הנוגע בדבר,
יכול להמשיך להתנהל עד 1 באוגוסט 2013 עם ייעוד (מתווך המשפט) בשימוש
עד כה.
(2) סעיף קטן (1) יחול, בשינויים המחויבים, על גישור בבתי המשפט של
סמכות שיפוטית מינהלית, של סמכות שיפוטית, של סמכות שיפוטית ופיסקלית.

השאר תגובה

להתגרש בשלום

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות

מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

הוידיאו החודשי

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם